DANH MỤC SẢN PHẨM

Ram DDR5

Ram Corsair DDR5, 6600MT/s 96GB 2x48GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP96GX5M2B6600C32W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6600MT/s 96GB 2x48GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP96GX5M2B6600C32)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6400MT/s 96GB 2x48GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP96GX5M2B6400C32W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6400MT/s 96GB 2x48GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP96GX5M2B6400C32)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6600MT/s 64GB 2x32GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP64GX5M2X6600C32W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6600MT/s 64GB 2x32GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP64GX5M2X6600C32)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6400MT/s 64GB 2x32GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP64GX5M2B6400C32W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6400MT/s 64GB 2x32GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP64GX5M2B6400C32)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6000MT/s 64GB 2x32GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP64GX5M2B6000C30W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6000MT/s 64GB 2x32GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP64GX5M2B6000C30)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 7200MT/s 48GB 2x24GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP48GX5M2X7200C36W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 7200MT/s 48GB 2x24GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP48GX5M2X7200C36)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 7000MT/s 48GB 2x24GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP48GX5M2B7000C36W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 7000MT/s 48GB 2x24GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP48GX5M2B7000C36)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6000MT/s 48GB 2x24GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP48GX5M2B6000C30W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6000MT/s 48GB 2x24GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP48GX5M2B6000C30)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 7200MT/s 32GB 2x16GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.45V (CMP32GX5M2X7200C34W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 7200MT/s 32GB 2x16GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.45V (CMP32GX5M2X7200C34)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 7000MT/s 32GB 2x16GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.45V (CMP32GX5M2X7000C34W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 7000MT/s 32GB 2x16GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.45V (CMP32GX5M2X7000C34)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6600MT/s 32GB 2x16GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP32GX5M2X6600C32W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6600MT/s 32GB 2x16GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP32GX5M2X6600C32)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6400MT/s 32GB 2x16GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP32GX5M2B6400C32W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6400MT/s 32GB 2x16GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP32GX5M2B6400C32)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6000MT/s 32GB 2x16GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP32GX5M2B6000C30W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6000MT/s 32GB 2x16GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP32GX5M2B6000C30)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6000MHz 64GB 2x32GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V (CMT64GX5M2B6000C40)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5600MHz 32GB 2x32GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB White Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V (CMT64GX5M2B5600C40W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5600MHz 64GB 2x32GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V (CMT64GX5M2B5600C40)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5200MHz 32GB 2x32GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB White Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V (CMT64GX5M2B5200C40W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5200MHz 64GB 2x32GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V (CMT64GX5M2B5200C40)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6200MHz 32GB 2x16GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, C36, 1.25V (CMT32GX5M2X6200C36)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6000MHz 32GB 2x16GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, C36, 1.25V (CMT32GX5M2X6000C36)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5600MHz 32GB 2x16GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB White Heatspreader, RGB LED, C36, 1.25V (CMT32GX5M2B5600C36W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5600MHz 32GB 2x16GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, C36, 1.25V (CMT32GX5M2B5600C36)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5200MHz 32GB 2x16GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V (CMT32GX5M2B5200C40)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5,5600MHz 96GB 2x48GB DIMM,VENGEANCE RGB Black Heatspreader,RGB LED,1.25V (CMH96GX5M2B5600C40)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5,5600MHz 48GB 2x24GB DIMM,VENGEANCE RGB Black Heatspreader,RGB LED,1.25V (CMH48GX5M2B5600C40)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5200MHz 32GB 2x16GB DIMM, VENGEANCE RGB White Heatspreader, RGB LED, 1.25V (CMH32GX5M2B5200C40W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5600MHz 64GB 2x32GB DIMM, VENGEANCE RGB White Heatspreader, RGB LED, 1.25V (CMH64GX5M2B5600C40W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5600MHz 64GB 2x32GB DIMM, VENGEANCE RGB Black Heatspreader, RGB LED, 1.25V (CMH64GX5M2B5600C40)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5600MHz 32GB 2x16GB DIMM, VENGEANCE RGB White Heatspreader, RGB LED, 1.25V (CMH32GX5M2B5600C36WK)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5600MHz 32GB 2x16GB DIMM, VENGEANCE RGB Black Heatspreader, RGB LED, 1.25V (CMH32GX5M2B5600C36K)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5200MHz 32GB 2x16GB DIMM, VENGEANCE RGB Black Heatspreader, RGB LED, 1.25V (CMH32GX5M2B5200C40)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5600MHz 32GB 2x16GB DIMM, Vengeance Black Heatspreader, C36, 1.25V (CMK32GX5M2B5600C36)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5200MHz 32GB 2x16GB DIMM, Vengeance Black Heatspreader, C40, 1.25V (CMK32GX5M2B5200C40)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5200MHz 32GB 2x16GB DIMM, Vengeance Black Heatspreader, C40, 1.25V (CMK32GX5M2B5200C40)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5600MHz 16GB DIMM, Vengeance LPX Black Heatspreader, C40, 1.25V (CMK16GX5M1B5600C40)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5200MHz 16GB DIMM, Vengeance LPX Black Heatspreader, C40, 1.25V (CMK16GX5M1B5200C40)

Liên hệ

Ram GIGABYTE AORUS 32GB (2x16GB) DDR5 5200MHz (GP-ARS32G52D5)

Liên hệ

Sản phẩm đã xem